فیلد های الزامی با ستاره در آخر عنوان مشخص شده اند.

.