شاخص های ضریب توان و طول عمر در LED ها به چه معنا هستند؟

شاخص های دمای رنگ و شدت روشنایی در LED ها به چه معنا هستند؟

دو شاخص مهم در مورد ال ای دی ها (شار نوری و لومن بر وات)